Регіональна економіка

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

а)Визначення РЕ. РЕ вивчає просторовий аспект суспільного виробництва. РЕ – галузь наукових знань, яка вивчає розвиток та розміщення продуктивних сил, соціально-економічні процеси та території країни і її регіонів з врахуванням природно-ресурсного потенціалу.

б)Предмет та об'єкт РЕ. Предметом регіональної економіки є вивчення соціально-економічного регіонального розміщення продуктивних сил України і розвитку галузей її економіки, важливіших природно-економічних, демографічних і екологічних особливостей регіонів, а також міжрегіональних, внутрішньо регіональних і міждержавних економічних зв’язків. Об'єктами дослідження РЕ, як і регіональної науки в цілому, є регіони. РЕ ми розуміємо як цілісну систему закономірностей, зв'язків і пропорцій, здійснення виробничих процесів суб'єктами господарської діяльності різних форм власності на адміністративно окресленій території. Разом з тим, РЕ вивчає регіональний розвиток України в цілому, тому що економіка кожного регіону розглядається, насамперед, як частина єдиної економіки держави.

в)Мета і завдання РЕ: Метою курсу є вивчення основ функціонування системи регіональних ринків з урахуванням нового економічного механізму в умовах переходу до розвинутих ринкових відносин. Завдання: визначення шляхів оптимізації регіональної економіки відповідно до певних факторів з урахуванням закономірностей і принципів, що обумовлюють спеціалізацію регіонів і їх окремих галузей;досягнення збалансованого і сталого розвитку України та її регіонів;створення сприятливих умов життя нації шляхом збалансованої економічної розбудови регіонів;розширення міжнародного співробітництва регіонів;здійснення адміністративно-територіальної реформи;ліквідація диспропорції у розвитку регіональних економік;першочерговий розвиток інфраструктури регіонів;розробка загальнодерж. рег. політики України, всебічних планів регіонального розвитку.

2) Методи, які використовує РЕ

а)Методи дослідження - це способи досягнення поставленої мети. Сукупність методів пізнання дозволяє різнобічно розглянути всі об'єкти та явища реального світу у взаємозв'язку та розвитку. Статистичний метод полягає у обробці, систематизації одібраних даних, наданні кількісної характеристики факторам, що впливають на стан об'єктів, порівнянні між собою самих об'єктів за конкретними кількісними і якісними показниками. У арсеналі статистики є багато методів та підходів до вивчення регіональної економіки. Середні величини розраховуються при розміщенні і територіальній організації виробництва, плануванні населених пунктів, адміністративно-територіальному устрої тощо. Розрізняють декілька видів середніх величин: гармонічну, геометричну, квадратичну. Метод дисперсного аналізу характеризує відхилення індивідуал. величин від їх середньої.б)Балансовий метод - метод оброблення й аналізу статистичних даних підприємства, галузі, регіону. Він дає змогу взаємопов'язувати ресурси та їх використання, виявляти пропорції та взаємозв'язки, які утворюються в процесі відтворення. Суттєво розширюється застосування балансового методу в зв'язку з необхідністю використання фінансових балансів, розробленням балансів зайнятості населення, підвищенням вимог до територіальних балансів виробництва та споживання продукції. Складання регіональних балансів дає змогу встановити рівень комплексності розвитку регіону, наявність у ньому диспропорцій.

в)Картографічний метод і ГІС-технології. Кожна карта являє собою обмірковану, ідеальну картину. Вона виступає як певна система більшої чи меншої складності, яка зображає той чи інший бік об'єкту, як джерело нових знань про нього. Потужним інтелектуальним продуктом сучасної епохи є гео-інформаційні системи (ГІС). ГIС-технології вже знайшли широке використання у плануванні, проектуванні, управлінні, створенні інформаційно-довідкових банків даних та iн. Основною метою рег. ГІС є розроблення технології інформац.-аналітичного забезпечення управління в області, районі, місті.

3) Методи, які використовує РЕ

а)Методи дослідження - це способи досягнення поставленої мети. Сукупність методів пізнання дозволяє різнобічно розглянути всі об'єкти та явища реального світу у взаємозв'язку та розвитку. Метод SWOT-аналізу. Його методологія передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз пріоритетних секторів галузей економіки регіону. Потім встановлюються зв'язки між ними, які в подальшому можуть бути використані для формування загальної стратегії соціально-економічного розвитку регіону. Складові SWOT - аналізу:(сильні сторони)- внутрішні можливості, потенціал чи ресурс регіону, що можуть зумовити формування конкурентної переваги і певної стратегії; (слабкі сторони) - види діяльності, ресурси, обставини, які використовуються неефективно або не за призначенням і які гальмують розвиток регіону; (можливості) - ще не використані регіоном альтернативи, шанси, які можна використати для досягнення стратегічних цілей розвитку регіону; (загрози) - будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху у напрямку досягнення цілей розвитку регіону.

б)Програмно-цільовий метод. П.-ц. метод спрямований на вирішення складних проблем, пов'язаний з розробкою довгострокових прогнозів соц.-ек. розвитку країни та її регіонів. Він заснований на формуванні цілей соц.-ек. розвитку, їх поділу на цілі більш дрібного характеру і виявлення ресурсів, необхідних для їх узгодженої реалізації. Логіка п.-ц. методу побудована на такій послідовності:проблема - ціль - ресурси - організація - вирішення (реалізація).

в)Нормативний метод передбачає врахування нормативів - розрахункових величин затрат живої та уречевленої праці на виробництво одиниці продукції або окремі види робіт і послуги. Нормативи є вихідними даними для встановлення техніко-економічних норм на підприємствах. З огляду на сферу застосування вирізняються такі основні групи нормативів:нормативи використання матеріальних ресурсів (сировини, палива, матеріалів, електроенергії);нормативи продуктивності устаткування (машин, механізмів, агрегатів);нормативи витрат праці (єдині, типові, галузеві норми часу, норми виробітку, нормативи обслуговування або нормативи чисельності за категоріями працюючих).


2679360502820211.html
2679389162905416.html
    PR.RU™